آنتی اسکالانت Antiscalant - مهار فن ابزار Mahar Fan Abzar

علت استفاده گسترده از این مواد ارتقا پایداری حرارتی و انطباق بالا حیاتی گوشه و کنار زیست و استاندارهای محفظه ز

توسط HASHTADONOH در 27 فروردین 1401
علت استفاده گسترده از این مواد ارتقا پایداری حرارتی و انطباق بالا حیاتی گوشه و کنار زیست و استاندارهای محفظه زیستی می باشد. صنایع شیمیایی تهران بزرگترین مرکز خرید کردن و فروش مواد شیمیایی، مبادرت به فروش آنتی اسکالانت با میزان مرغوب بودن بالا و قیمت مناسب کرده است. آنتی اسکالانت های فسفاته، بر پایه فرمول شیمیایی و داشتن ترکیبات فسفاته، به راحتی جزء‌جزء‌کردن نمی شوند، اساسی توجه به این آنگاه از دفع می توانند سال ها در مناقصه آنتی اسکالانت محفظه باقی بمانند. جور ای از مواد شیمیایی هست که به جهت پرهیز از تشکیل و ته نشینی نمک های معدنی کریستالی که تشکیل رسوب پوسته ای می دهد، طراحی شده است. سوای استفاده از مواد پیشگیری کننده از پیدایش پدیده scaling که مهم نام آنتی اسکالانت شناخته می شوند، ممبرین های سیستم اسمز معکوس در اثر ترسیب کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیوم و … بعضا از این رسوبات مانند کربنات کلسیم ، سولفات کلسیم ، سولفات باریم ، سولفات استرانسیوم ، سیلیکات ها ، کلسیم فسفات و سیلیکات آلومینیوم می باشند. آنتی اسکالانت آویستا Avista VITEC جهت دوری از تشکیل رسوبات معدنی کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیوم، فلوراید کلسیم و رسوبات سیلیکا مطلوب میباشد. کو پلیمر AA/AMPS نیز حیاتی خاصیت ضد رسوبی و قطبیت بالا است و اصلی ضرفیت لطف روی رسوبات کلسیم نظیر کربنات کلسیم ،کلسیم فسفات و رسوبات بر روی و … چون سیستم معمولی و کارایی خوبی داراست . یک عدد از مهمترین همین مسائل تشکیل رسوب بر روی مرحله غشاهای به کار رفته استاگر کنترلی روی این مساله وجود نداشته باشد عملکرد سیستم ها کمتر یافته و طول قدمت غشاهای آیتم به کارگیری در این سیستم کاهش می یابد. طول همین عصر اصلی دسته مقیاس و مقدار اشباع فوق العاده نمک قلیل محلول محلول آنتی اسکالانت متفاوت است.
آخرین مطالب