آییننامه راهنمایی و رانندگی - ویکینبشته

در مواقعی که حرکت وسیلهی نقلیه در راههای عمومی طبق لحاظ متخصص فنی شهربانی یا ژاندارمری به واسطهی معایب و نواقص

توسط HASHTADONOH در 14 بهمن 1400
در مواقعی که حرکت وسیلهی نقلیه در راههای عمومی طبق لحاظ متخصص فنی شهربانی یا ژاندارمری به واسطهی معایب و نواقص مکانیکی، خطر آفرین باشد، پلاک آن دریافت و پس از رفع معایب و نواقص و معاینهی دوباره مسترد میشود. شهربانی پس از معاینهی وسیلهی نقلیه در صورت وجود تجهیزات مقرر در این آییننامه و فقدان نقص فنی، برگ معاینه صادر و به آورندهی وسیله تسلیم مینماید. البته به نطر میرسد که یا این که همین درآمد به حساب این ارگان ها واریز نشده و یا همین وزارتخانه و سازمانها این میزان دارایی را صرف ازمون ایین طومار 40 کارها دیگر میکنند. کد تخلف 2154 از دیگر کدهای تخلف راهنمایی و رانندگی، مربوط به خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات در حين رانندگی است. ۱- هنگام حرکت تماماً از طرف راست شیوه عبور کنند و بریا گذشتن از وسایل نقلیهای که در کنار راه و روش توقف کردهاند منتهای احتیاط را به عمل آورند. رانندگان یا مالکین وسیلهی نقلیهای که ضمن معاینه، معیوب یا این که ناقص تشخیص داده شده فقط میتوانند آن را در تاریخ و مسیری که در برگ اجازهنامهی صادره از طرف مأمور معاینهکننده معلوم میگردد تا تعمیرگاه یا گاراژ منتقل سازند. در شهرهایی که شهربانی محل فاقد سروان مجرب فنی باشد رانندگان وسایل نقلیه عمومی می بایست اقلاً هر سه ماه یک بار به جهت معاینهی وسیلهی نقلیه خویش و دریافت برگ معاینه به نزدیک ترین شهربانی که مهم چابکدست فنی است یا محلی که از طرف شهربانی گزینش و اعلام شده میباشد مراجعه نمایند. در دین نامه راهنمایی و رانندگی ، کلمه از وسیله نقلیه میباشد که حساس یک وسیله نقلیه موتوری کشیده می شود. از این رو میباشد که پرسش ها آزمون آئین طومار ۱۴۰۰ و سایر آزمون های آزمایشی ما به شما در قبولی کمک شایانی خواهد نمود. اختلاف زاویه دید و منظره که به وسیله دیده های ما در اختیار ما قرار می گیرد منجر می شود تا به عمق تصویر برسیم. ماده25ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40.000) چهل هزار ریال تا پانصدهزار (500.000) ریال گزینش و مطابق جداولی که به تأیید شورای خوب هماهنگی راه‌بندان شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذارده میشود. تبصره ـ وزارت راه و روش و شهرداری ها مکلفند حسب مورد اهمیت هماهنگی هدایت و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در معابر برون شهری و درون شهری را اصلی نصب نشانه ها و تجهیزات معین کنند. در سه رویکرد تصویر شکل زیر حق تقدم عبور اهمیت کدام یک است؟
آخرین مطالب