ترجمه مقاله با ضمانت تمامعیار کیفیت - ترنسیس

در صورتی که پس از داوری، نوشته پذیرفته نشود بایگانی خواهد شد. • در صورتی که مقاله مستخرج از انتها طومار کارشنا

توسط HASHTADONOH در 19 بهمن 1400
در صورتی که پس از داوری، نوشته پذیرفته نشود بایگانی خواهد شد. • در صورتی که مقاله مستخرج از انتها طومار کارشناسی ارشد و یا این که رساله دکتری باشد، اساتید راهنما و مشاور، در پانویس برگه نخستین قید خواهد شد. سال انتشار، عنوان نقطه نهایی نامه، نام کالج و دانشگاه. امروزه مقاله نویسی در تراز کالج هم کاربرد متعددی داشته و می توان تاثیر نگارش آن را در رزومه تحصیلی دانشجویان تماشا نمود. حتی الامکان از مقالات چاپ شده در مجله کالج علم ها طبی بابل (مرتبط دارای مسئله تحقیق) به تیتر منابع به کار گیری شود. در مقالات حتماً اشاره شود که نویسندگان نکته ها اخلاقی را در مطالعات بالینی و یا حیوانی رعایت کرده اند. یافته های کلیدی تحقیق که سوال تحقیق را جواب داده هست در ابتدا آورده شود و در همین بخش مورد جزء‌جزء‌کردن و بررسی قرار گرفته و با تحقیق های انجام شده توسط سایر محققین مقایسه گردد. لهجه مقالات فارسی بایستی روان و همراه کلیدی منتخب انگلیسی و به به دور از اشتباه های دستوری و املائی باشد و در رخ داشتن هم اندازه پارسی دقیق از آوردن اصلاحات خارجی جلوگیری شود. کاغذ دوم: تیتر نوشته و چکیده پارسی به تفکیک حاوی سوابق و هدف، مواد و نحوه ها، یافته ها، نتیجه گیری و کلمه و واژه های دارای ۲ تا ۷ کلمه. شرح مواد و طریق های گزینه استعمال در تحقیق، جامعه آماری، روش های مثال گیری و نحوه جزء‌جزء‌کردن و باز‌نگری آمار و اطلاعات و در رخ لزوم مبداء مورد حیث هم آورده شود. از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل­ های دقیق و رسایی در لهجه پارسی دارا‌هستند پرهیز شود و در مواقع ضروری، معادل لاتین لغت مورد نظر، جلوی آن در پرانتز نوشته شود. ارجاع به دیتاها پارسی هم مشابه مهم مثال لاتین است؛ کلیدی همین تفاوت که در ارجاع به وبسایت وب باطن کروشه واژه "وبگاه" ذکر میشود؛ به جای Update از واژه و کلمه "به روز آوری" به جای Cited از کلمه "تاریخ ارجاع" و به جای Available fromاز واژه "دسترسی" به کار گیری می گردد . پس از اخذ جواب داوران، مقاله در جلسهی هیأت تحریریه مطرح شده و طبق نظرات ایشان نسبت به چاپ، اصلاح، تجدیدنظر یا عدم پذیرش مقاله مبادرت میشود. بها ترجمه مقاله تخصصی به چه صورت چک میشود؟ در ترنسیس نمونهکارهای قابلدفاع متعددی در ترجمه این جور مقالات دانلود مقاله ی علمی رایگان موجود است. شما میتوانید اساسی خیالی راحت ترجمه مقالات، کتب و متن‌ها خویش را به ترجمیک بسپرید و صرفا اهمیت تعدادی کلیک از تخصص مترجمان دانلود نوشته از وبسایت scopus بهره ببرید.
آخرین مطالب