سوالات مهم آیین نامه رانندگی پایه سه

2- از فاصله یکصد متری راهنما بزنیم. 4-دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟ عبور وسایل نقلیه از پیاده روها و توقف آنها روی پیاده رو ممنوع است. درهای وسایل نقلیه در حال حرکت باید به طور کامل بسته باشد و باز کردن آنها پیش ازتوقف کامل مجاز نیست. گزینه 3: در هنگام روز مجاز است. رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیه کمربندهای ایمنیخود را بسته نگاه دارند. پ – رانندگان وسایل نقلیه عمومی دیگر که دربست کرایه داده میشوند نباید بدون رضایت کرایه کنندهشخص دیگری را سوار کنند. راندن وسیله نقلیهای که بیش از ظرفیت مندرج در کارت مشخصات، بار یا مسافر گرفتهممنوع است. الف – سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی در تاکسیهای تلفنی، بی سیم و یا مؤسسات و یاشرکتهای تاکسیرانی دربست، ممنوع است. اتومبیلهای مدارس تنها هنگام سوار و پیاده کردن دانش آموزان حق استفاده از علایمدیداری یاد شده در ماده (۶۰) را دارند.

گواهی نامه رانندگی
تبصره – در مواردی که مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به وجود حالت مستی و یا حالت غیرعادی ناشی از مصرف مواد یاد شده به رانندهای ظنین شوند، موظفند وسیله نقلیه را متوقف ساخته و بلافاصلهمیزان الکل خون راننده و مانند آن را از طریق آزمایشهای لازم تعیین و از رانندگی وی جلوگیری نموده ومتخلف را برای تعیین تکلیف به مراجع مربوط معرفی نمایند. ریختن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج و چرب، نخالههای, آزمون آیین نامه شماره 6 ساختمانی وزباله، مصالح ساختمانی، شستشوی وسایل نقلیه، ایجاد موانع و به طور کلی هر عملی که باعث سد راه و ایجادخطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد بر روی راه ها، شانه جادهها و حریم قانونی آنها ممنوعاست. هنگام برف و یخبندان و به طور کلی در صورت اعلام مقامات مرتبط و یا مأموران راهنمایی و رانندگی ویا پلیس راه، رانندگی با وسیله نقلیهای که چرخهای آن به زنجیر و یا لاستیک یخ شکن مجهز نباشد، ممنوعاست. تعمیر و رفع علتهای خطر، جلوگیری به عملآورده و یا از حرکت وسایل نقلیه غیر مجهز به تجهیزات لازم ممانعت به عمل آورند. در غیر این صورت مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از کار آنان جلوگیری به عمل آورند.

آزمون راهنمایی رانندگی عبور وسایل نقلیه سنگین که حداکثر سرعت آنها از ۱۵ کیلومتر در ساعت تجاوز نمیکندمانند تراکتورهای زنجیری و غلطکهای جاده کوبی و غیره باید پیش از رسیدن آنها به اولین پست راه آهن یاایستگاه، خبر داده شود تا تدارک احتیاطی لازم برای عبور بی خطر آنها از تقاطع راه آهن فراهم گردد. حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟ هیچکس حق ندارد وسیله نقلیهای را که طبق نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه دارای عیب و نقص فنی بوده یا وسایل ایمنی کامل مقرر در این آییننامه را نداشته باشد، در راهها براند. شهرداریها موظفند به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور، با همکاری زیر مجموعههایوزارت نیرو، برای تأمین روشنایی معابر شهرها اقدام نمایند. شهرداریها موظفند پیاده روهای استاندارد، هموار و ایمن با در نظر گرفتن عبورسالخوردگان و معلولان با صندلی چرخ دار و یا بدون آن، در حاشیه معابر شهری ایجاد کنند و با توجه بهموقعیت جغرافیایی شهر، در محلهای مناسب نیز مسیر عبور دوچرخه سواران را تا حد امکان و به صورتجداگانه ایجاد نمایند. حرکت وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در معابر شهری مجاز نیست. 32- توقف و یا ایستادن در کدامیک از محل های زیر مجاز است؟

برای تغییر جهت و گردش در سرعت های بالا چگونه باید عمل نمود؟ گزینه 2: رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف راست خیابان هدایت و سپس به سمت چپ گردش کنند. راننده موتور سیکلت برای گردش به چپ، ضمن زدن چراغ راهنما بایستی برای آگاهی سایر رانندگان… هیچکس حق ندارد وسیله نقلیهای را که متعلق به او نیست یا راننده آن نمیباشد، بدوناجازه کسی که آن را در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن رانندگی کند، مگر مأموران انتظامی بارعایت قوانین و مقررات و در چارچوب وظایف قانونی. همچنین حمل مسافر با وسایل نقلیهای که دارای پلاک شخصی بوده و پیشتر مجوز لازم برای جا به جاییمسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع میباشد مگر در شرایط اضطراریو با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی. به همین دلیل خیلی از افراد اقدام به دریافت گواهینامه موتورسیکلت کرده اند، ما هم در سایت آموزشگاه رانندگی سبقت به همین منظور اقدام به گذاشتن تست های آیین نامه موتور سال 1400 کرده ایم. به شما توصیه میکنیم که از وب سایتهای معتبر نسبت به دریافت نمونه سوالات آیین نامه پایه سوم اقدام کنید.

خرید کتاب رمان انگلیسی

ایندکسر