مقاوم سازی با FRP

به دنبال فرسوده شدن سازههای زیربنایی و نیاز به تقویت سازهها به جهت برآورده نمودن شرایط سختگیرانه طراحی، طی دو

توسط HASHTADONOH در 9 اسفند 1400
به دنبال فرسوده شدن سازههای زیربنایی و نیاز به تقویت سازهها به جهت برآورده نمودن شرایط سختگیرانه طراحی، طی دو ده سال آخر تأکید فراوانی بر بر روی تعمیر و مقاوم سازی سازهها در سراسر جهان، صورت گرفته است. برد اقدامات مقاوم سازی ساختمانها و سازههای شهری اهمیت مواد کامپوزیت سبب به توسعه و گسترش مفاهیم ساختاری جدید به جهت بهرهبرداری از لولهها و تودههای FRP شده می باشد و درنهایت سیستمهای ساختاری جدیدی را تشکیل دادهاند. بهکارگیری رهنمودها و توصیهها برای طراحی و به کارگیری گستردهتر از کامپوزیتهای FRP در مقاوم سازی ساختمانها اضطراری است. این کار اساسی قرار دادن میله کربن FRP بهصورت افقی در اطراف دیوار موزه برای جلوگیری از باز شدن عمده ترکها انجام شد. کامپوزیتهای FRP به استدلال سهولت در کارگزاری بهراحتی برای مقاوم سازی ساختمانها مورداستفاده قرار میگیرند. به خواسته میزان گیری خواص و ویژگی های مربوط به یک بنا تقویت کننده از دسته FRP، استانداردهای متمایز تولید شده است، البته بایستی توجه داشت که اجماع روش های مطرح شده به جهت میزان گیری خواص این گونه از قطعات بخش اعظم مبنی بر تقویت کننده های FRP با هدف کاربرد در استحکام گوشه ای بنا های بتنی است. تست های آزمایشگاهی اعتبار و اثربخشی تقویت اصلی کانال CFRP برای به کار گیری در دالهای بتنی تقویت شده را نشان می‌دهند که در آن طراحی عمدتاً زیر تهیه معیار قابلیت خدمت دهی است. خیلی از تایم ها این روش، اقتصادی ترین طرز هست زیرا ملزومات و نیروی اجرایی آن ناچیز هزینه تر از نحوه های دیگر بوده و در زمان نصب، ساختمان قابلیت سرویس دهی خود را نگهداری می کند. اجزا ساختمان حساس گذشت روزگار امکان های حساس سازه مثل پایداری , فیلم مقاوم سازی ستون اهمیت frp مقاومت و استحکام را از دست می دهند و قابلیت سرویس رسانی ساختمان بعد از آن از گذشت دوران کمتر می یابد . ستونهای پل حیاتی استفاده از کامپوزیتهای فایبرگلاس، کربن و ترکیبی در برابر ارتعاشات و نیروهای وارده مقاوم میشوند. جهت الیاف FRP موازی حساس جهت اغلب نیروهای وارده است و در همین ساختار هم از نوارهای FRP و نیز از روکش الیاف FRP به عمل گرفته میشود. دال های بتنی در برخی مواقع همچون ارتقا بار وارده بر دال، طراحی نامناسب، خوردگی آرماتور های فولادی، به وجود آمدن شکاف در بتن و یا این که گرد‌همایی پی بیش از حد مجاز تهیدست تقویت و مقاوم سازی می باشند. 7. در مقاوم سازی اساسی FRP میزان خوردگی در حد صفر است.
آخرین مطالب