هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بنابراین شرکت تولید کننده می بایست کل

توسط HASHTADONOH در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بنابراین شرکت تولید کننده می بایست کلیدی توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست با اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقاء اقتدار هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که به جهت ارتقا عجله و اقتدار ماشین آیتم به کارگیری قرار می گیرد ، به جهت این که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید این مورد یک عدد از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن حادثه میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت طاقت فرسا و تهیدست به علم اختصاصی در حیث گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها ماشین بالا می رود و اشخاص بضاعت و توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و کلیدی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می نمایند که کارگزاری همین قطعه منجر بروز ویژگیهای متفاوتی در ماشین نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی شتاب و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه با طراحی و ساخت همین قطعه اهمیت دارد، زمانه و هزینهای است که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از حیث کالا و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میگردند و پروسهی انجام این حادثه دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، دوچندان سریع و آسانتر میباشد و همین مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.
آخرین مطالب