8 هفته علاقمندان!

دم کمی “raggedy” – گاهی اوقات به نظر می رسد که یک مرد جوان تر “raggedy” ظاهر در زین/دم منطقه قبل از گرفتن واقعی پر زین. اما نه قطعی صفت است. واقعی پر زین را نشان می دهد تا حدود 12+ هفته. در مقایسه با دیگران است که باید گرد مرغ feathering. من تا به حال هرگز یک مرد بو این است که ما سال اول با بو (همه زن) و آنها 18 هفته است. در 8 هفته, مردان از بسیاری از نژاد را نشان می دهد برخی از قطعی تفاوت در شانه و تاج رشد و رنگ نسبت به زنان هم سن و من از دیدن چنین تفاوت در این است. اما من تا به حال هرگز یک مرد بو! پس نگه داشتن چشم خود را بر روی آنها اما تا پایان ژوئیه, شما باید بدانید که برای اطمینان حاصل کنید!

Screen Shot 2020-06-27 at 12.35.52 PM.png
Screen Shot 2020-06-27 at 12.35.42 PM.png