آسپن گذاشته او اولین تخم مرغ امروز صبح!

او گذاشته دوم تخم مرغ امروز صبح! من کمی شگفت زده انتظار نداشتم او را به وضع دوباره به زودی. من شاهد بوده ام بسیاری از پست های که در آن خود را اردک می گذارد اولین تخم مرغ پس از آن طول می کشد یک استراحت برای چند روز. …