آیا من از چرم گاومیش برهما نگاه عجیب و غریب ؟

منظورم این است که او به نظر می رسد مانند یک پولت به من ؟ اما این نیز اولین بار جوجه. شوهر من و من هر دو توافق کردند که چگونه او را حمل خودش به نوعی مانند یک خروس است. راه او راه می رود, راه, او به نظر می رسد.

مشاهده پیوست 2215243

این پایین تصویر گرفته شده از یک زن و شوهر هفته پیش
مشاهده پیوست 2215246