ارتفاع Brinsea Winscombe و Eglu رفتن coops.

من در تلاش برای تصمیم می گیرید که از این coops خواهد مناسب 3 bantams. من به cickens و من هنوز در مرحله برنامه ریزی. آیا کسی می داند که کل ارتفاع این دو coops از زمین به سقف ؟ همچنین هر گونه دیگر throughts چگونه عملی این coops هستند هر گونه توصیه ؟ با تشکر.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>