Mooie اینجا

من زندگی می کنند در جنوب اورگان در غرب آبشار و افزایش جوجه ها حدود ده سال است. من یک گله تخمگذار از مس سیاه Marans, سیاه, زیتون Eggers, سیاه, چلپ چلوپ زیتون Eggers, فاخته Marans و Ameraucanas. من هم یک گله کوچک از Silkies که خوب لایه و عالی broodies این سقوط به عنوان لایه جایگزینی جوجه و Silkies مادر من می دانم که چگونه بسیاری از تولید پرندگان در گله و باید یک ایده بهتر از من چگونه می توانید به اهداف فعلی برای تولید پرندگان و دوستان قدیمی. من مشتاقانه منتظر به بهره گیری از خرد جمعی شما و اعضای دیگر.