محققان تاکید می کند که حمایت و مولد ارتباطات راه برای اطمینان حاصل شود که کودک شما واقعا درک آنچه که نگرانی های خود را و خواسته های آنها و ارائه قیاس از یک توپ تنیس را وقتی که می آید به پدر و مادر — توان گرد و تحت فشار است اما هنوز هم انعطاف پذیر و قادر به منعکس و فشرده. که انعطاف پذیری در پدر و مادر می تواند یک راه طولانی در شرایط فرزند خود رفتار و ارتباط خود را.