خرید کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن tagged posts

خرید کتاب پزشکی

این مسسه در نظر دارد نمایشگاه کتاب مجازی تهران را با حمایت معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی و همکاری صنف انتشارات در اواخر دسامبر سال جاری خرید کتاب پزشکی برگزار کند.

نمایندگان ناشران و توزیع کنندگان کتاب های خارجی برای ثبت نام در نمایشگاه مجازی کتاب در تهران باید دارای مجوز خرید کتاب پزشکی انتشار یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و سایر شهرها باشند. مجوز انتشار یا تجارت باید تا پایان دسامبر سال جاری معتبر باشد.

شمارش قیمت کتاب ...

Read More