ارتفاع Brinsea Winscombe و Eglu رفتن coops.

من در تلاش برای تصمیم می گیرید که از این coops خواهد مناسب 3 bantams. من به cickens و من هنوز در مرحله برنامه

توسط HASHTADONOH در 7 تیر 1399

من در تلاش برای تصمیم می گیرید که از این coops خواهد مناسب 3 bantams. من به cickens و من هنوز در مرحله برنامه ریزی. آیا کسی می داند که کل ارتفاع این دو coops از زمین به سقف ؟ همچنین هر گونه دیگر throughts چگونه عملی این coops هستند هر گونه توصیه ؟ با تشکر.

آخرین مطالب