کمک! دریچه مسئله است ؟ تصویر گنجانده شده است.

من نمی دانم چه چیزی اشتباه است اما این به نظر می رسد مانند یک عفونت شاید ؟ برخی از آنتی بیوتیک ها و قرار دادن آنها در جوجه ها آب است. ASAP برای کمک به. اگر شما نمک فرنگی اصل, یک حمام آب گرم با نمک فرنگی اصل به جایی که جوجه می تواند نشستن در آب اما نه زیر بروید. به طوری که آن دریچه می توان به طور طبیعی. من نمی نشان می دهد پاک کردن آن را. فقط اجازه دهید او را خیس خوردن در آب و تماشای او به طوری که او نمی رفتن و غرق شدن و غیره. امیدوارم که این کمک می کند تا زمانی که کسی با یک ایده بهتر می زق زق و کمک به با اطلاعات بیشتر.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>