به دنبال برخی از bantams

من تا به حال همه نوع و نژاد. برهما را فوق العاده به عنوان منع سنگ. من نمی دانم که این آب و هوا که در آن شما ز

توسط HASHTADONOH در 8 تیر 1399

من تا به حال همه نوع و نژاد. برهما را فوق العاده به عنوان منع سنگ. من نمی دانم که این آب و هوا که در آن شما زندگی می کنند. من فقط به فکر گرما دوستانه پرندگان. من زندگی می کنند در یک تابستان گرم/متوسط دما در زمستان. من تا به حال پرندگان جان خود را از گرما و نه سرما. ببینید چه بیشتر آنها در منطقه خود را و رفتن از وجود دارد. بسیاری از انتخاب ها و همه زیبا هستند.

آخرین مطالب